Dec 082013
 

خلاصه جلسه تدریس یار داده کاوی – ۹۲/۰۹/۱۷

برای روابط می توانیم از روش های آماری مختلف استفاده کنیم
مثل رگرسیون

می توانیم از جداول دو بعدی (توافقی) هم استفاده کنیم

اگر متغیر هایی که ما می خواهیم بررسی کنیم هر دو کمی باشند می توانیم از ضرایب همبستگی
پیرسون استفاده کنیم

بعضی مواقع روابط بین متغیر ها هر دو ممکن است کمی نباشند
و یکی از آنها کیفی ترتیبی باشد

مثلا در آمد افراد با سن افراد نسبتی را بدست بیاوریم

رابطه بین دو متغیر را با پیرسون مشخص می کنیم

ضریب همبستگی فقط شدت و جهت متغیر ها را نشان می دهد

چه رابطه ای بین متغیر مستقل و ثابت وجود دارد ؟
کدام متغیر روی دیگری اثر می گذارد ؟
آیا سن روی در آمد تاثیر می گذارد ؟

سن به عنوان متغیر ورودی ، تاثیر گذار
در آمد به عنوان متغیر تاثیر پذیر
به این دلیل که درآمد که نمیتواند روی سن تاثیر بگذارد

بنابراین از روش های رگرسیونی استفاده می کنیم

در روش های رگرسیونی متغیر وابسته چیست ؟
متغیر وابسته ما مقدار کمی است
اگر متغیر وابسته بین صفر و یک باشد رگرسیون معمولی نمی توان گرفت
ممکن است رگرسیون لوجستیک دو حالتی را انتخاب کنیم

اگر پاسخ کمی و عددی باشد ممکن است رگرسیون پواسن را انتخاب کنیم و یا رگرسیون دو جمله
ای منفی

اگر متغیر کیفی ترتیبی باشد …

اگر متغیر وابسته عددی باشد …

در رگرسیون خطی آیا فرمولش مشخص است؟
فرم رگرسیون خطی را باید مشخص می کنیم

در فیلد های کمی سرشماری می تواند به عنوان متغیر target استفاده شود

بعضی از پیش فرض ها ذهنی هستند
مثلا در مناطق مرفه نشین خانه ها بزرگ تر ، انرژی بیشتری مصرف می کنند
اگر متغیر ما تحصیلات باشد و به آن کد اختصاص داده باشیم باید آنرا به متغیر های مجازی تبدیل
کنیم
مثلا متاهل =۱ و مجرد=۰ قرار می دهیم
برای تحصیلات فوق دیپلم =۰ یا ۱ ، لیسانس = ۰ یا ۱ ، فوق لیسانس =۰ یا ۱
(فقط صفر و یک )

مثلا برای در آمد
income = a + B1.Age+B2.Edj1+B3.Edj2+B4
جدول آنالیز واریانس را در خروجی می بینیم

برای مثال در فایل دیتای نمونه telco را کار می کنیم

در گزینه Expert گزینه include را می زنیم
در گزینه output علاوه بر دو تیک بالایی که خلاصه مدل و اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیونی را می دهد ضرایب جزیی و نیمه جزیی را می دهد

در کرکره analyze می زنیم

اینکه کدام از یک از متغیر ها در مدل تاثیر دارد نشان داده میشود

در کرکره summary خلاصه را می بینیم
در کرکره Advanced گزینه های پیشرفته را داریم

در جدول correlations ضرایب همبستگی متغیر ها با هم نشان داده می شود

متغیر هایی که خارح شمد و داخل شدند در جدول Variables Entere/Remoed نشان داده می شند
در model Summary نشان دهنده شدت همبستگی همه متغیر های وابسته با متغیر مستقل را نشان می دهد

به فرم درصدی نشان داده می شود

R square ضریب تعیین کننده است ، هر چه به ۱ نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که متغیر ها خوب است
و هر چقدر به صفر نزدیک باشه نشان دهنده خوب نبودن متغیر های وابسته هست

آماره durbin-watsin هر چقدر از ۲ فاصله بگیرد ، ناخالصی را نشان می دهد
اگر آماره durbin-watsin بین ۰ و ۲ باشد نشان دهنده خود همبستگی مثبت است
اگربین ۲ تا ۴ باشد یعنی بین متغیر ها نتوانسته رابطه خوبی را تشخیص دهد

جدول آمالیز واریانس ANOVA
آیا مدل رگرسیون که انتخاب کردیم مدل مناسبی هست ؟
ویژگی های آماری
ستون درجه آزادی
ستون آماره F
sig – significant level سطح معنی داری (اگر از ۰٫۵ کتر باشد نشان دهنده این است که متغیر ضریبش مخالف ۰ است )

می خواهیم ببینیم که بیشترین تاثیر را دارد ستون بتا را می بینیم
صرف نظر از اینکه مثبت یا منفی باشد ، عدد نشان دهنده بیشترین تاثیر را نشان می دهد

zero-order
partial ضریب همبستگی سن و درآمد را وقتی مابقی متغیر ها هم اثر را گذاشتند و این اثر را حذف کردیم
Part ضریب همبستگی نیمه جزیی بین سن و در آمد ، همه متغیر ها روی متغیر وابستهاثر گذاشتند و ثابت مانده اند ( حذف نکردیم )

Col
بعضب مواقع بین متغیر ها رابطه رگرسیونی اجرا می کن تا بین متغر ها رابطه همخطی نباید وجود داشته باشد

ستون vif باید زیر ۱۰ باشد

در جدول بعدی مقادیر ویژه و مقادیر شرطی را مطرح کرده

شاخص شرطی هم باید زیر ۳۰ باشد
در قسمت variance proportions
وقتی عرض از مبدا اثر می گذارد سن دیگر نقش موثری ندارد

جدول آخر مقادیر پیش گویی شده را نشان می دهد
مشاهدات واقعی منهای جواب پیشگویی

 

SVM
Support vector Machine
از روشهای هوش مصنوعی است مثل درخت های تصمیم گیری بر اساس یک متغیر هدف خاص که
ترجیحا از جنس کیفی باشد

داده ها را می خواهیم پیشگویی کنیم
ستون ID را بدون فرمت می کنیم (Typeless)
متغیر اصلی و هدف class هست

از پارامتر عرض ازمبدا که پیش فرض را ۱۰ گرفته است استفاده می کنیم

مهمترین متغیر های موثر را به ما نشان میدهد

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


six − = 2

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد