Dec 152013
 

الگوریتم SVM در Clementine

SVM معمولا برای داده های بزرگ به کار می رود

SVM – Support Vector Machine از خانواده یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هست
معمولا زمانی از این روش استفاده می کنیم که حجم داده ها خیلی زیاد باشد
مثلا راجع به داده های پزشکی ، سلولهای سرطانی کاربرد دارد
در اینجا مثالی که در Clementine هست کار می کنیم به نام Cell_samples
در این مثال متغیر Clump مشخص کننده سرطانی بودن سلول هست
متغیر ها به عنوان اندازه، شکل ، رنگ , آورده شده است و متغیر های دیگر همچنین فیلد خوش
خیم بودن سلول یا بدخیم بودن آن
که برای سلول های خوش خیم و بدخیم اطلاعات را دسته بندی می کنیم
برای این کار داده های آماده در کلمنتاین به نام Cell Samples Data که از نوع fixfile است ، می
آوریم

 

image001

در این دیتا ست ، فیلد ID چون جزو متغیر های موثر نیست آن را فیلتر می کنیم (ID رو Typeless
کردیم)

متغیر class را به عنوان Target معرفی می کنیم (فیلدی که خوش خیم بودن سلول را مشخص می
کند )

بعد از Type مدل SVM را قرار می دهیم
در گزینه type – SVM – Field متغیر های مستقل هستند ، همه متغیر های دیگر دخیل هستند

image003

گزینه Expert در متد SVM دو گزینه sample , Expert را داریم
که ما از گزینه Expert استفاده می کنیم برای اینکه بتوانیم چند روش برای دسته بندی داده
استفاده کنیم
در SVM از تابع Kernel استفاده می شود

درجه وابستگی متغیر ها را می توانیم با SVM مشخص کنیم

 

image005

گزینه Model مربوط به مدل آیا دیتا های ما از چند قسمت تشکیل شده اند یا خیر

کرکره Expert دو گزینه دارد (Simple , Expert)

یاد آوری می شود روش های SVM از تابع کرنل هست
ممکنه روشهای مختلفی استفاده کنیم

با انتخاب گزینه Expert می توانید از توابع Kernel استفاده کنیم
در قسمت اول متغیر ها را بر اساس درجه اهمیت نشان می دهد

احتمال برای درست پیش بینی شدن را می دهد

یکبار به روش RBF خروجی گرفتیم

این مقدار احتمال ها ممکن است خیلی به ۱ نزدیک باشد

به روش Polynomial (چند جمله ای )، خروجی مربوطه برای متغیر هایی که این فرم را دارند

میزان دقت polynomial صد در صد هست

 

برای مقایسه دو نتیجه دو تا الماس زرد را با هم مرتبط می کنیم ( با F2 )
و به Analysis وصل می کنیم تا مقایسه این دو نود را ببینیم
در نهایت متدی که به ۱۰۰ نزدیک تر هست ، روش مناسب تری هست

درصد دیتاهایی که درست تشخصی داده را ۰٫۹۷۹ هست
سلول های سرطانی خوشخیم که با ۲ علامت گذاری شده هست ، با احتمال اشتباه بیشتری
هست

در روش دوم ( polynomial ) میزان دقت سلول سرطانی ۱۰۰% هست
ولی برای سلول های سرطانی خوشخیم درجه احتمال بیشتری را خواهد داشت
پس بین این دو روش polynomial بهتر است

 

 

این مثال در فصل هشتم داده کاوی و کشف دانش گام به گام با Clementine خانم علیزاده هست

 

fine

 

داده کاوی و کشف دانش گام ب گام با نرم افزار Clementine علیزاده د.خواجه نصیر

یکی از روشهای مورد استفاده از متد های شبکه عصبی در داده کاوی هست
مثلا رگرسیون ارتباط متغیر های وابسته به متغیر های مستقل نشان می دهد

مثلا شرکت ها چقدر بدهی داشته باشند

سوالات :
سوال اول تعریفی است
مثلا desicion Tree

الگوریتم هایی که استفاده می کنید
درجه اطمینان و میزان پشتیبانی
روشهای خوشه بندی – kmeans خوشه بندی کنید
با Complete Linckage یا Average Linkage
آزمون تمام مطالب سر کلاس هستimage006 image008 image009 image011 image012 image014 image015 image017 image019 image020 image022 image023 image025 image026   Continue reading »

Dec 122013
 

کلاس حضوری داده کاوی – ۹۲/۰۹/۲۱

آقای مهندس حائری – مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی
دموی تمام الگوریتم ها را ببینید

در داده کاوی ممکن است یکی از کار های بخواهیم
توصیف
مقایسه کردن ( با استفاده از الگوریتم های t , z , Anova , Manova امکان پذیر است )
بررسی رابطه (ضریب همبستگی یا ضرایب پیوند – انواع رگرسیون )
رده بندی و خوشه بندی (درخت تصمیم – درخت رگرسیونی)
پیش بینی (time series)

 

Dec 082013
 

خلاصه جلسه تدریس یار داده کاوی – ۹۲/۰۹/۱۷

برای روابط می توانیم از روش های آماری مختلف استفاده کنیم
مثل رگرسیون

می توانیم از جداول دو بعدی (توافقی) هم استفاده کنیم

اگر متغیر هایی که ما می خواهیم بررسی کنیم هر دو کمی باشند می توانیم از ضرایب همبستگی
پیرسون استفاده کنیم

بعضی مواقع روابط بین متغیر ها هر دو ممکن است کمی نباشند
و یکی از آنها کیفی ترتیبی باشد

مثلا در آمد افراد با سن افراد نسبتی را بدست بیاوریم

رابطه بین دو متغیر را با پیرسون مشخص می کنیم

ضریب همبستگی فقط شدت و جهت متغیر ها را نشان می دهد

چه رابطه ای بین متغیر مستقل و ثابت وجود دارد ؟
کدام متغیر روی دیگری اثر می گذارد ؟
آیا سن روی در آمد تاثیر می گذارد ؟

سن به عنوان متغیر ورودی ، تاثیر گذار
در آمد به عنوان متغیر تاثیر پذیر
به این دلیل که درآمد که نمیتواند روی سن تاثیر بگذارد

بنابراین از روش های رگرسیونی استفاده می کنیم

در روش های رگرسیونی متغیر وابسته چیست ؟
متغیر وابسته ما مقدار کمی است
اگر متغیر وابسته بین صفر و یک باشد رگرسیون معمولی نمی توان گرفت
ممکن است رگرسیون لوجستیک دو حالتی را انتخاب کنیم

اگر پاسخ کمی و عددی باشد ممکن است رگرسیون پواسن را انتخاب کنیم و یا رگرسیون دو جمله
ای منفی

اگر متغیر کیفی ترتیبی باشد …

اگر متغیر وابسته عددی باشد …

در رگرسیون خطی آیا فرمولش مشخص است؟
فرم رگرسیون خطی را باید مشخص می کنیم

در فیلد های کمی سرشماری می تواند به عنوان متغیر target استفاده شود

بعضی از پیش فرض ها ذهنی هستند
مثلا در مناطق مرفه نشین خانه ها بزرگ تر ، انرژی بیشتری مصرف می کنند
اگر متغیر ما تحصیلات باشد و به آن کد اختصاص داده باشیم باید آنرا به متغیر های مجازی تبدیل
کنیم
مثلا متاهل =۱ و مجرد=۰ قرار می دهیم
برای تحصیلات فوق دیپلم =۰ یا ۱ ، لیسانس = ۰ یا ۱ ، فوق لیسانس =۰ یا ۱
(فقط صفر و یک )

مثلا برای در آمد
income = a + B1.Age+B2.Edj1+B3.Edj2+B4
جدول آنالیز واریانس را در خروجی می بینیم

برای مثال در فایل دیتای نمونه telco را کار می کنیم

در گزینه Expert گزینه include را می زنیم
در گزینه output علاوه بر دو تیک بالایی که خلاصه مدل و اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیونی را می دهد ضرایب جزیی و نیمه جزیی را می دهد

در کرکره analyze می زنیم

اینکه کدام از یک از متغیر ها در مدل تاثیر دارد نشان داده میشود

در کرکره summary خلاصه را می بینیم
در کرکره Advanced گزینه های پیشرفته را داریم

در جدول correlations ضرایب همبستگی متغیر ها با هم نشان داده می شود

متغیر هایی که خارح شمد و داخل شدند در جدول Variables Entere/Remoed نشان داده می شند
در model Summary نشان دهنده شدت همبستگی همه متغیر های وابسته با متغیر مستقل را نشان می دهد

به فرم درصدی نشان داده می شود

R square ضریب تعیین کننده است ، هر چه به ۱ نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که متغیر ها خوب است
و هر چقدر به صفر نزدیک باشه نشان دهنده خوب نبودن متغیر های وابسته هست

آماره durbin-watsin هر چقدر از ۲ فاصله بگیرد ، ناخالصی را نشان می دهد
اگر آماره durbin-watsin بین ۰ و ۲ باشد نشان دهنده خود همبستگی مثبت است
اگربین ۲ تا ۴ باشد یعنی بین متغیر ها نتوانسته رابطه خوبی را تشخیص دهد

جدول آمالیز واریانس ANOVA
آیا مدل رگرسیون که انتخاب کردیم مدل مناسبی هست ؟
ویژگی های آماری
ستون درجه آزادی
ستون آماره F
sig – significant level سطح معنی داری (اگر از ۰٫۵ کتر باشد نشان دهنده این است که متغیر ضریبش مخالف ۰ است )

می خواهیم ببینیم که بیشترین تاثیر را دارد ستون بتا را می بینیم
صرف نظر از اینکه مثبت یا منفی باشد ، عدد نشان دهنده بیشترین تاثیر را نشان می دهد

zero-order
partial ضریب همبستگی سن و درآمد را وقتی مابقی متغیر ها هم اثر را گذاشتند و این اثر را حذف کردیم
Part ضریب همبستگی نیمه جزیی بین سن و در آمد ، همه متغیر ها روی متغیر وابستهاثر گذاشتند و ثابت مانده اند ( حذف نکردیم )

Col
بعضب مواقع بین متغیر ها رابطه رگرسیونی اجرا می کن تا بین متغر ها رابطه همخطی نباید وجود داشته باشد

ستون vif باید زیر ۱۰ باشد

در جدول بعدی مقادیر ویژه و مقادیر شرطی را مطرح کرده

شاخص شرطی هم باید زیر ۳۰ باشد
در قسمت variance proportions
وقتی عرض از مبدا اثر می گذارد سن دیگر نقش موثری ندارد

جدول آخر مقادیر پیش گویی شده را نشان می دهد
مشاهدات واقعی منهای جواب پیشگویی

 

SVM
Support vector Machine
از روشهای هوش مصنوعی است مثل درخت های تصمیم گیری بر اساس یک متغیر هدف خاص که
ترجیحا از جنس کیفی باشد

داده ها را می خواهیم پیشگویی کنیم
ستون ID را بدون فرمت می کنیم (Typeless)
متغیر اصلی و هدف class هست

از پارامتر عرض ازمبدا که پیش فرض را ۱۰ گرفته است استفاده می کنیم

مهمترین متغیر های موثر را به ما نشان میدهد

Nov 242013
 

خلاصه مباحث درس Celementine 92/09/03
الگوریتم Quest

Modeling –> Feauture Selection
اگر بخواهیم از بین مولفه های زیادی چند گزینه را انتخاب کنیم
باید تک تک متغیر ها را با متغیر هدف مورد مطالعه قرار دهیم
و آن متغیر که تاثیر بیشتری دارد را نگه می داریم

پس ما به دنبال متغیر های مناسب هستیم

Modeling –> Anomaly
با استفاده روش های تحلیل خوشه با حضور چند متغیر پرت هستند شناسایی کنیم (Anomaly Detection )
داده هایی که بیشترین مغایرت با داده های دیگر را دارد شناسایی کنیم

 

 

Nov 032013
 

خلاصه درس تدریس یار خوشه بندی – مهندس حائری ۹۲/۰۸/۱۲
درخت تصمصم گیری
یک روشی هست که بر اساس قوانین .. ایجاد میشه

درخت تصمصم گیری تارگت شان متغیر های کمی هست
متغیر خروجی اگر کیفی باشد ، درخت رده بندی گفته می شود

می توانیم درخت های متعددی بکشیم
در C5 ممکن است چندین روش وجود داشته باشد ولی بهترینش را نشان می دهد ولی در درخت تصمیم همه درخت ها را نمایش می دهد

از معایبش اینکه اگر تعداد متغیر ها زیاد باشد در صفحه مونیتور نمی توان دید

درخت تصمیم کاربرد های زیادی دارد

برای اینکه الگوریتم C5 را فرا بخوانیم لازم بود type را بدانیم و آن چیز هایی که لازم نیست را حذف کنیم

ReadValue را می زدیم تا اطلاعات را بخواند

الگوریتم C5 ویژه متغیر های کیفی بود

این الگوریتم خیلی تحت تاثیر مشاهدات بی پاسخ قرار نمی گیرید

Target کیفی است ولی input هم می تواند کیفی باشد هم کمی

هر چقدر تعداد use Boosting ها مون کمتر باشد پیچیدگی کمتری خواهیم داشت

اگر از گزینه Expert استفاده می کردیم
گزینه Window Attributes قبل از اینکه C5 شروع بع کار کند متغیر هایی که در رشد درخت نقض سازنده ای نداشته باشد در مدل بندی استفاده نخواهد کرد

Costs :
use misclassification costs
اگر دیتایی بخواهد بد رده بندی شود جریمه ای در نظر گرفته شود یا خیر

در گزینه Analyze
Calculate predictor impotance : اهمیت هر کدام از متغیر های مسقل ورودی را برای ورود به ساخت درخت

 

 

Oct 272013
 

خلاصه درس تدریس یار داده کاوی ۹۲/۰۸/۰۵
K-means

Unomary Detection
تحلیل خوشه ای نیاز به هیچ پیش شرط آماری نیست

یک متغیر Target یا هدف باید داشته باشیم
که یا از قبل مشخص می کنیم به عنوان Target
یا به جای اینکه از use type node setting استفاده کنیم از use
custom setting استفاده می کنیم

یکی از این الگوریتم ها الگوریتم C5 هست

الگوریتم C5 اولا برای متغیر های کیفی ( چه به فرم اسمی باشد یا
به فرم ترتیبی )

ملاک برای خوشه بندی چه متغیر هایی می تواند باشد ؟
باید مجموعه ای از متغیر های ( کمی و یا کیفی ) در دسته بندی
متغیر ها مورد استفاده قرار بگیرد

متغیر های ورودی Input را باید وارد کنیم

در نسخه IBM modeler 14 یک گزینه اضافه شده : Use Weight Field
(مثلا به تفکیک سال )

Build model each split
اگر مدلی را به عنوان تقسیم کننده انتخاب کرده باشیم ، برای هر
بخش تقسیم شده کدش را نمایش می دهد

مدل می تواند Simple ساده باشد یا Expert حرفه ای

درخت تصمیم بایستی با کمترین شاخه بتواند ما را با نتیجه برساند
در تمرین قبل الگوریتم C5 را اجرا کنید و بفرستید

 

Oct 202013
 

خلاصه درس تدریس یار داده کاوی – ۹۲/۰۷/۲۸

spss 14 modeler
File – Open – Demo

Source – Node Statistic files – Demos –
از لیست فایل ها فایل telco را انتخاب می کنیم
این فایل شامل ۴۲ ستون و ۱۰ ردیف هست

این فایل را برای مثال K میانگین و ۲ Step Cluster باز می کنیم

از بین لیست متغیر هایی که داریم ، چند فیلد را وارد کرده ایم
در این کار هدف این است که از ۴۲ متغیر با استفاده از این ۵ متغیر کار خوشه بندی داده ها را انجام بدهیم
۱۰ تا مشاهده داریم
به چند روش می توانیم این داده ها را خوشه بندی کنیم
قسمت Field – User Custom Setting را می زنیم
در کرکره Model اتوماتیک هست و یا نام دلخواهی را انتخاب کنیم
اگر از داده های بخش بندی شده استفاده کنیم
ما در سیستم K میانگین محدودیتی داریم که باید بدانیم به چند خوشه می خواهیم تقسیم بندی کنیم
به صورت پیش فرض ۵ خوشه داریم

آیا می خواهیم ستون مربوط به فاصله ها را
در کرکره بعدی Expert : آیا اطلاعاتی که داریم می خواهیم یک خوشه بندی ساده باشد یا اطلاعات کاملتری را هم بدهد.
اگر اجرا کنیم این شکل دیده می شود

ta-datamining-Spss-Clementine

 

ta-datamining-Spss-Clementine2

۵ تا خوشه ای که انتخاب کرده ایم
اگر تعداد خوشه های کمتری را انتخاب می کردیم ممکن بود مقدار سایه نما Siloet بهتری را داشتیم
در View گزینه cluster داریم
که می گوید چه ویژگی هایی وارد شده
در ردیف size درصد خوشه ها را نمایش می دهد
در پایین منو نمونه ها و جدول های دیگری را نمایش می دهد
Show Basic : درجه اهمیت و تعداد متغیر های موثر در خوشه بندی اعلام می کند.

متغیر های پیشگو : Predictor importance
Summary : خلاصه اطلاعات را می دهد
می توانیم چند بار از K-means استفاده کنیم

یک روشی دیگر داریم به نام ۲ Step Cluster

باید نرمال چند متغیره باشد
در k-means برای متغیر های کمی هست
و نمی توانیم از متغیر های کیفی استفاده کنیم

در سیستم ۲Step Clustering
امکان محاسبه فاصله برای متغیر های کیفی هم بوجود امده است .

قبلا خوانیم که باید داده ها نرمال چند متغیره باشد

Node 2 Step Cluster را اضافه کردم
با کلید f2 اتصال را برقرار کردم
DblClick که می کنیم روی ۲ step cluster
مشابه متغیر هایی که برای k-means انتخاب کرده بودیم اینجا هم انتخاب می کنیم
در تب Model گزینه ای برای عددی کردن داده ها وجود دارد
exclude outlier : مشاهدات پرت را از تحلیل حذف می کند
به صورت پیش فرض اگر بیش از ۳ داده پرت باشد از دور خارج می کند

برای نفر دوم ، سن نفر دوم را منهای انحراف میانگین نفرات می کند

بهینه تعداد خوشه ها می تواند تشخیص دهد
یا اینکه امکان این هست که تعداد کلاستر را اجبار کنیم
Distance Major : حداکثر درست نمایی : فاصله اقلیدسی هم داریم
معیار خوشه بندی بر اساس معیار بیضی شوارتز BIC یا AIC باشد

 

 

Oct 132013
 

۹۲/۰۷/۲۱ تدریس یار داده کاوی

ما می خواهیم که ۴ سری دیتا به عنوان تمرین وارد کنید و ارسال کنید

فایل cars
در sample های spss معمولی اگر باز کرده باشید می توانید باز کنید و استفاده کنید در folder sample هست
بعد از اینکه node statistic را لود کردیم

spss-cars

در ستون value متغیر ها لود می شود
ممکن است در متغیر ها بی پاسخی داشته باشیم

مثلا در متغیر MPG اطلاعاتش نباشد

وقتی روی missing کلیک می کنیم می توانیم آنرا خاموش یا روشن کنیم
یعنی بی پاسخی را برای آن تعریف کنیم

در سیستم این امکان وجود دارد که با بی پاسخی هر جا اطلاعات داشته باشد استفاده کند و رهر جایی که missing باشد آنرا رها میکند

برای کنترل داده های معتبر می توانیم در missing specify را انتخاب کرده و در ستون check محدوده اعداد و یا شرطی را انتخاب کنیم و جایگذاری کنیم
نحوه برخورد با بی پاسخی را تنظیم می کنیم
گزینه Coerce : وقتی به محدوده بی پاسخی میرسد , متغیر کمی است میانگین داده ها در نظر می گیرید

اگر داده ها به صورت عددی باشد و مثلا ۰ را به عنوان بی پاسخ داده باشیم نزدیکترین عدد را جایگذاری می کند
اگر در Type Set بگذاریم در داده ها عدد هم باشد ، اعداد با کوچکترین عددی که سیستم می شناسد جایگذاری می کند.

در مورد جنسیت True / False بی پاسخ باشد به صورت کد کوچکترین را قرار می دهد ( false خواهد بود )
داده ها می تواند بدون نقش باشد ( مثل شماره دانشجویی ) محاسباتی نیست

برای اینکه بدانیم که داده ها به طور صحیح وارد شده Table آنرا ایجاد میکنیم

روی مبدا کلیک , F2 و سپس روی مقصد کلیک می کنیمسیستم که می خواهد مدلی را Run کند

در قسمت expert هم نوع خروجی که سیستم میدهد مشخص می شود

اگر expert را انتخاب کنیم شرط توقف را هم در داده ها خواهیم داشت

نمودار siloet
هر چه مقدارش به ۱ نزدیک تر باشد نشان دهنده مناسب بودن خوشه هاست

 

 

Sep 222013
 

۹۲/۰۶/۳۱
تدریس یار داده کاوی – استاد حائری

لینک spss modeler

http://soft98.ir/software/engineering/14714-IBM-SPSS-Modeler.html
آشنایی با محیط کلمنتیاین

A : صفحه جریان
B : صفحه جریان / خروجی / مدل ها
C : برای کریسپ و کلاس ها
D : کلید های میانبر

 spss-snapshot
نقطه شروع داده کاوی : منبع داده هاست
از notepad , sas , spss, Database می توانیم بخوانیم

برای وارد کردن اطلاعات در صفحه استریم :
می توانیم دوبار کلیک کنیم
یا اینکه node را به صفحه استریم Drag کنیم

برای لود کردن داده ها node ها را باید بیاریم

فرمت داده های spss با پسوند .sav هست

 

spss-snapshot2

 

Continue reading »

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد