Mar 012014
 

Propagation

در این حالت با استفاده عدم قطعیت از متغیر های مستقل به متغیر های وابسته منتشرمی شود
توابع فازی از متغیر های Crisp

soft-computing-921210-1

فرض می کنیم یک تابع از x , y به ما داده اند
p(y) تابع فازی تعریم می کنیم از p تیلدای Y

یک مثال عددی

توابع مجموعه ای

با استفاده از کات توابع فازی را می توانیم به توابع کریسپ
مجموعه ای تبدیل کنیم ( برای ساده سازی )
فرض کنیم دو مجموعه در اختیار ما گذاشته اند

با استفاده از مفهوم ماکزیمم و مینیمم توابع
Fuzzy Extrema of Function

مهم :

فرض کنیم یک مجموعه کاکزیمم ساز مثل f را تعریف کرده ایم
چقدر امکان دارد که مقدار suprimum f را کسب کند
فرض کنیم بازه suprimum f 9 تا عدد داشته باشد
در اینصورت با توجه به رنج امکان f x که دارای این مقادیر باشد را می توانیم محاسبه کنیم

soft-computing-921210-2

در این حالت که مینیمم یا منفی x را محاسبه کنیم مشابه هم هست
soft-computing-921210-3
مثال :
مشابه شبیه سازی مونت کارلو انجام می دهیم

soft-computing-921210-4
همین مساله را می توانیم گسترش دهیم
در یک دامنه غیر خطی با انجام عملیات ماکزیمم سازی مقدار x0 را می توانیم پیدا کنیم

ماکزیمم مقدار دامنه کریسپ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


three + 8 =

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد