Dec 162013
 

نمونه سوال سال تحصیلی ۹۰ – ۹۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 امتحان درس مهندسی و ساخت سیستم‌های تجارت الکترونیک

بخش الف) یک مرکز داده قصد دارد تا به مشتریان خود, سرویس دهنده مجازی (Virtual Private Server-VPS) عرضه نماید. در این نوع از خدمات زیرساخت, به کمک تکنولوژی های نرم افزاری از مجموعه مشخصی از امکانات و تجهیزات حقیقی شامل سرویس دهنده حقیقی (حاوی حافظه جانبی, حافظه اصلی, پردازش گر و …) , عرض باند اینترنتی و سایر موارد، سرویس دهنده های مجازی متعدد و با ظرفیت های مختلف و قابل تعریف مبتنی بر خصوصیات نیاز متقاضی, ایجاد و با استفاده از ابزار مدیریتی مستقل در اختیار او قرارداده می شود. مشتریان می توانند از میان پیکره بندی های تعیین شده قبلی, سرویس دهنده مورد نیاز خود را انتخاب نموده و یا ایجاد سرویس دهنده ای را مبتنی بر نیاز خاص خود درخواست نمایند.

۱)      با فرض وجود حداقل نقش های خریدار، فروشنده، بانک به عنوان مرجع پرداخت الکترونیکی، ثبت احوال به عنوان مرجع احراز هویت افراد حقیقی، سیستم تجارت الکترونیکی و موسسه اعتبارسنجی مشتریان، فرآیند هر یک از فعالیت فروش الکترونیکی VPS از پیش آماده و فروش الکترونیکی VPS اختصاصی، را طراحی نمایید.

۲)      به غیر از فعالیت های ذکر شده در بند قبل، دو فعالیت تجاری و دوفعالیت غیرتجاری دیگر را که مکمل یا مرتبط فعالیت های بند قبل باشند، فقط نام برده و نوع آنها را بلحاظ موضوعی مشخص نمایید.

بخش ب) در شکل (۱)، جریان های کاری مربوط به فعالیت های یک زنجیره تامین کامپیوتر به صورت سفارشی برای مشتریان آورده شده است. با فرض آن که خریدار یا مشتری عنصری خارج از زنجیره تلقی گردد، مطلوبست:

۱)      مدل های PGFD سطوح فرآیند و کل زنجیره تامین

۲)      طراحی مجدد جریان های گردش کار برای فعالیت های زنجیره با فرض آن که هر یک اعضای زنجیره (فروشنده، توزیع کننده و تامین کننده) دارای یک سامانه تجارت الکترونیکی مجزا و مستقل باشند.

۳)      طراحی نمودارهای LGFD سطح گردش کار الکترونیکی و PGFD سطح صفر مربوط به سیستم تجارت الکترونیک هر یک از سامانه های تجارت الکترونیکی زنجیره

۴)      با توجه به فهرست جریان های ورودی و خروجی بدست آمده در سئوال قبلی، نمودار پیمایش واسط های کاربر برای هر یک از نرم افزار سیستم تجارت الکترونیک زنجیره مورد نظر را طراحی نمائید.(توجه: در صورت نیاز می توانید به مجموعه عناوین حاصل، موارد دیگری را حسب نیاز و جهت تکمیل نمودار پیمایش اضافه نمائید.)

بخش (ج): با توجه مراحل آورده شده در فرآیندهای کاری الکترونیکی شده مربوط به بخش قبل و سمینارهای ارائه شده در کلاس مشخص نمایید که در انجام یا الکترونیکی نمودن کدامیک از مراحل آورده شده در جریان های کاری, می توان از ایده ها، مدل ها و مطالب ارائه شده در مقالات سمینارهای کلاسی, بهره گرفت؟ ذکر کاربرد دو مورد از مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی کافی است. (برای هر یک حداکثر در چهار سطر)

(موفق باشید)ecs-exam2

 

—-

نمونه سوال سال تحصیلی ۸۹- ۹۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 امتحان درس مهندسی و ساخت سیستم‌های تجارت الکترونیک

بخش الف) مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شده تا با ایجاد یک ابر رایانه خوشه ای (Super Cluster) امکان عرضه خدمات پردازش فوق سریع به سایر سازمان ها ، دانشگاه ها و اشخاص حقیقی را فراهم آورد. همچنین این مرکز قادر است تا علاوه بر ارائه خدمات پردازش فوق سریع، بنابر سفارش سازمان های متقاضی برای آنها اقدام به تولید ابر رایانه نماید. این مرکز تصمیم گرفته تا برای ارائه این خدمات شرکتی با ماهیت تجاری را در مرکز رشد دانشگاه تاسیس نماید.

۱)      فعالیت های تجاری ممکن و چهار فعالیت فرعی شرکت مورد نظر را مبتنی بر محصولات مشخص شده برای آن نام ببرید.

۲)      با طراحی یک چارت سازمانی که اجزای آن بر مبنای وظیفه تعیین شده باشد، مدل جریان کار سازمانی جهت ارائه دو فعالیت تجاری عنوان شده در سئوال قبل را با فرض عدم وجود سیستم الکترونیکی مشخص و به صورت ماتریس گردش کار ترسیم نمائید.(در پشت صفحه)

۳)      فرض وجود سیستم الکترونیکی در سئوال قبل، چه ابعادی از مدل جریان های کاری طراحی شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ آیا می توان به در مورد شرکت مذکور، به یک سازمان تمام الکترونیک(Virtual Organization)  دست یافت؟

بخش ب) در بخش ضمیمه، جریان های کاری مربوط به سه فعالیت فروش، خرید و چاپ کتاب در یک بنگاه انتشاراتی آورده شده است. مطلوبست:

۴)      تحلیل جریان های عمومی بنگاه مذکور در لایه فرآیندهای کاری PGFD-LGFD منظورشه

۵)      تحلیل جریان های عمومی کل بنگاه در لایه زمینه (سطح صفر)

۶)      طراحی مجدد جریان های گردش کار به منظور ایجاد سیستم تجارت الکترونیک

۷)      تعیین نمودار جریان های عمومی سیستم تجارت الکترونیک سازمان در لایه زمینه (سطح صفر)

۸)      با توجه به فهرست جریان های ورودی و خروجی بدست آمده در سئوال قبلی، نمودار پیمایش واسط های کاربر برای نرم افزار سیستم تجارت الکترونیک بنگاه مورد نظر را طراحی نمائید.(توجه: در صورت نیاز می توانید به مجموعه عناوین حاصل، موارد دیگری را حسب نیاز و جهت تکمیل نمودار پیمایش اضافه نمائید.)

بخش (ج): با توجه موارد ارائه شده در بخش قبل و سمینارهای ارائه شده در کلاس و همچنین جوابهای حاصل از پاسخ به سئوالات این بخش، به سئوالات زیر پاسخ دهید:

۱)      مطالب و محتوای کدامیک از مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی، در راستای ایجاد کدام بخش از سیستم تجارت الکترونیکی برای کتابفروشی قابل استفاده و بکارگیری است؟ کاربرد هر یک را در حد اختصار بیان نمایید.

۲)      جزئیات نحوه استفاده از دو مورد از روش‌ها و ایده‌های مطرح شده در مقالات ارائه شده در سمینارهای کلاسی را به اختیار توضیح دهید. در این رابطه فرض کنید که سیستم تجارت الکترونیک کتابفروشی، به عنوان مثال عملی مقاله‌های انتخاب شده، در نظر گرفته می شوند.

(موفق باشید)

ecs-exam3

ecs-exam4

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


8 + one =

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد