Oct 052013
 

۹۲/۰۷/۱۳
تدریس یار خوشه بندی

تمرین تا ۲۴ مهر فرصت داده شده

الگوریتم K-means

تعداد خوشه ها به صورت پیش فرض به ما داده می شود
اما خیلی مواقع این تعداد در دسترس نیست

یک سری بردار ویژگی داده می شود که باید تقسیم بندی کنیم که چند دسته نقسیم می شوند.

هدف خوشه بندی :خوشه بندی تا حد امکان فشرده باشند و خوشه های مختلف تا حد امکان فاصه آنها از هم بیشتر باشد.

تعداد پارامتر های مدل را باید بیشتر کرد

باید یک پارامتر جریمه باید گذاشت که تعداد خوشه ها خیلی زیاد نشوند

به عنوان تمرین هفته آینده گفته می شود : هر کسی حداقل ۵ معیار را پیدا کند که تعداد خوشه های بهینه در یک الگوریتم خوشه بندی بهینه باشد
این برچسب ها در ابتدا مشخص نیستند.

این برچسب ها می گویند هر داده مربوط به چه خوشه ای است
در K meas
n اندیس نمونه k هست
k بین ۱ تا ۳ تغییر پیدا می کند

 

 

برای هر نمونه X(n)
نمونه یکم در مرحله اول به چه خوشه ای تعلق دارد
توسط تابع j مجموع مجذورات بردار نمونه را حساب میکنیم

قرار است تابع را مینی مایز کنیم ، فاصله هر نمونه تا مرکز خوشه حداقل شود

هدف k-means حداقل سازی
به روش تکرار شونده انجام می دهد .
اول از همه شروع الگوریتم ۳ تا مرکز اولیه را بدهد

چند تا نقطه local min می تواند داشته باشد

اهمیت دارد که Global min داشته باشد

در یک فرایند دو فازی این
یک تابع دو پارامتری هست

فرض می کنیم میو k ثابت هست
نسبت به rnk حداقل کنیم

تعلق داده ها به خوشه ها

برچسب نمونه
ولی j را در فاز دوم نسبت که میو k حداقل کنیم

در هر فاز تابع j را پیدا میکنیم

فاز دوم اینکه چجوری میو k را انتخاب کنیم
مشتق میگیریم

در جایی که الگوریتم را تکرار کنیم و برچسب های خوشه عوض نشد ، نقطه پایانی هست ( یکی از معیار ها )

 

روش K-means

روش K-means

EM : Expectation Maximization روش بیشینه سازی امید در K-means

 

محدودیت اصلی روش K-means مبنایی

روشهای دیگر : فازی C-means و gmm و کاهش بعد را در این درس بررسی میکنیم

 

Oct 012013
 

۹۲/۰۷/۰۹ its – دکتر قطعی

طرح راهبردی ( استراتژیک ) ITS – ناصر پور معلم
گام ۱ : طرح ساختار یکپارچه
گام ۲ : بررسی محیطی
گام ۳ : تحلیل فرصت ها
گام ۴ : برنامه چارچوب کاری ITS
گام ۵ : طرح پیاده سازی ITS

ITS

ITS

رفتار های بین المللی
بازیگران در حوزه باید در نظر گرفته شوند
در its هم باید تمام حوزه ها حتی مردم کوچه و خیابان هم باید در نظر گرفته شوند
تمام ذینفعان باید در نظر گرفته شوند

ITS های ما ۹۹ درصد خودرو محور هستند و انسان محور نیستند

برای عبور نابینایان و معلولین امکاناتی در نظر گرفته نشده است
در برنامه توسعه موقعیت ها ی مورد نظر پیش رو را تعریف کنیم
اگر در برنامه توسعه ما نوشته شده باشد که نقش پلیس کم شود و تصمیم های سیستماتیک بیشتر شود به عنوان یک برنامه بالادستی در طرح راهبردی ITS بسیار حائز اهمیت است

در باره خدمات نابینایان : ایا در جامعه هدف ما اینقدر نابینایان ما زیاد هست که برای آن تعریف سیستم ITS داشته باشیم
در تعریف سیستم نیاز باید تصمصم گیری شود.

به پلیس و اورژانس چه قابلیتی می توانیم در اختیار قرار بدهیم

در ارزیابی عملکرد هم ارزیابی کمی وجود دارد هم ارزیابی کیفی

در مطالعه تطبیقی در جامعه هدف و حوزه دیگری که خدمات ITS را پیاده سازی کرده و بیان تشابهات می توانیم میزان بهبود در عملیات را نشان دهیم

بستر ها می تواند بستر های مالی ، قانونی ، زیر ساحتی باشد

بطور مثال در حوزه فرهنگ توجه کردن
در خیلی کشور ها سیستم های Taxi Sharing دارند
و روزانه مبدا و مقصد نزدیک هست به صورت اشتراکی از خودرو همدیگر و یا تاکسی اشتراکی استفاده می کنند.

استفاده از موبایل از وسایل بسیار مهم مورد استفاده در ITS هست

سیستم مدیریت اتوبوسرانی flit management
خود این سیستم زیر سیستم های مختلف دارد

در گام ۵ : پیاده سازی ، خیلی از این پروژه ها ممکن است سازمان های توسعه سخت افزار ما توجه لازم را نداشته باشد

در فعالیت ۵-۳ طرح های اجرایی را مورد بازنگری قرار می دهیم

OD Estimation

پرسشنامه ذینفعان : محور ها :
۱- مسولیت ، نقش ها و اختیارات
۲- ارتباطات / رابط های بالقوه
۳- کاربرد ها / نو آوری های ITS
۴- نیاز های عملیاتی
۵- تامین بودجه و فرصت های تولید در آمد
۶- شیوه های مطلوب برقراری تماس
پرسشنامه ذینفعان : سوالات
۱- نیاز های مربوط به حمل و نقل
۲- مطلوب ترین خدمات ITS
۳- معیار های عملکردی کاربرد های ITS
۴- اولویت اصلی سازمان
۵- موانع موجود بر سر راه دستیابی به اولویت اصلی
۶- تحقیق در زمینه ITS
۷- مزایای ITS
۸- مزایای ITS برای ادارات حمل و نقل عمومی
۹- تجربه در خصوص ادارات قانونگذار و مجری قانون
۱۰ – فرصت های مشارکت ، بود.
کارگاه های آموزشی
نیاز های کاربران :
۱- کاهش تصادفات
۲- بهبود عملکد

 

دیدگاه های مختلف به سوی آینده
دیدگاه کاربر :
دیدگاه تجاری :
دیدگاه فرآیند :
در تحلیل ITS یکی از مهمترین کار ها شناسایی نقاط حادثه خیز است
جلسات بعدی :
چارچوب کاری ITS
طرح پیاده سازی ITS

 

استاد اصلاح طراحی هندسی خیابان ها هم جزء آی تی اس هست ؟
جواب : خیر اصلاح طراحی هندسی خیابان ها جزء آی تی اس نیست
y=f(x)

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد