دی ۰۸۱۳۹۳
 

برنامه سازی منطق

دانلود  قسمت  اول

دانلود  قسمت دوم

دانلود  قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود  قسمت ششم

 Leave a Reply

(required)

(required)


3 × = بیست چهار

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 400 ریال به حساب من واریز می گردد

با کلیک روی آگهی زیر مبلغ 1000 ریال به حساب من واریز می گردد